v
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Doktora)
TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ Yeterlilik Eşleştirme (Dr)

Grup

Temel Alan Yeterlilikleri

Program Çıktıları

BİLGİ

Kuramsal / Olgusal

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme

PÇ1- Uzmanlık alanındaki (dil/ edebiyat) ulusal/uluslararası kaynaklara hakim olur; bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PÇ3- Uzmanlık alanı ile ilgili özgün bir konuyu araştırır, sistematik bir yaklaşımla inceler ve özgün sonuçlara ulaşır.

2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme

PÇ6- Uzmanlık alanında disiplinlerarası etkileşimi kavrar, yeni fikirleri, tartışmaları ve gelişmeleri çözümler ve değerlendirir.

BECERİLER

Bilişsel / Uygulamalı

3- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme

PÇ3- Uzmanlık alanı ile ilgili özgün bir konuyu araştırır, sistematik bir yaklaşımla inceler ve özgün sonuçlara ulaşır.

4- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme

PÇ4- Uzmanlık alanına yenilik getiren bir düşünce, yöntem veya uygulama geliştirir
PÇ5- Uzmanlık alanında bilinen bir düşünce, yöntem ve uygulamayı farklı bir alana uygular.

5- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme

PÇ2- Dil ve edebiyat tarihi, kuramları ve eleştiri yöntemleri ile ilgili ulusal ve uluslararsı gelişmeleri izler ve tartışır.

6- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma

PÇ7- Türk Dili ve edebiyatı çalışmalarında evrensel ve toplumsal düzeyde bilgi üretme becerisi kazanır.

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik

7- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme

PÇ9- Toplumdaki sosyal ve kültürel gelişmeleri tarhi süreci içinde tanıtır ve yorumlar.

8- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

PÇ8- Uluslararası proje ve organizasyonlara katılacak ve yönetecek düzeye ulaşır.

9- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme

PÇ9- Toplumdaki sosyal ve kültürel gelişmeleri tarhi süreci içinde tanıtır ve yorumlar.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

10- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme

PÇ4- Uzmanlık alanına yenilik getiren bir düşünce, yöntem veya uygulama geliştirir
PÇ5- Uzmanlık alanında bilinen bir düşünce, yöntem ve uygulamayı farklı bir alana uygular.

11- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme

PÇ7- Türk Dili ve edebiyatı çalışmalarında evrensel ve toplumsal düzeyde bilgi üretme becerisi kazanır.

12- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme

PÇ8- Uluslararası proje ve organizasyonlara katılacak ve yönetecek düzeye ulaşır.

Öğrenme Yetkinliği

13- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme

PÇ5- Uzmanlık alanında bilinen bir düşünce, yöntem ve uygulamayı farklı bir alana uygular.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

14- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme

PÇ2- Dil ve edebiyat tarihi, kuramları ve eleştiri yöntemleri ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler ve tartışır.

15- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme

PÇ2- Dil ve edebiyat tarihi, kuramları ve eleştiri yöntemleri ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler ve tartışır.

16- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme

PÇ10- Bir yabancı dili kullanarak uzmanlık alanı ile ilgili literatürü izler; İleri düzeyde yazılı ve görsel iletişim kurar.