v
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Yüksek Lisans)
TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ Yeterlilik Eşleştirme (YL)

Grup

Temel Alan Yeterlilikleri

Program Çıktıları

BİLGİ

Kuramsal / Olgusal

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme

PÇ2- Dil ve edebiyat tarihi, kuramları ve eleştiri yöntemleri üzerine lisans düzeyinde edindiği bilgileri derinleştirir.
PÇ4- Lisans düzeyinde edindiği bilgilere dayanarak kaynakları kullanabilir.

2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

PÇ7- Dil ve edebiyat ile ilgili metinleri disiplinlerarası bir yaklaşımla tanımlar ve yorumlar.

BECERİLER

Bilişsel / Uygulamalı

3- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme

PÇ2- Dil ve edebiyat tarihi, kuramları ve eleştiri yöntemleri üzerine lisans düzeyinde edindiği bilgileri derinleştirir.
PÇ3- Dil ve edebiyat kuramları ışığında yeni araştırma konularının nasıl teşhis edildiğini tanımlar.

4- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,

PÇ7- Dil ve edebiyat ile ilgili metinleri disiplinlerarası bir yaklaşımla tanımlar ve yorumlar.
PÇ8- Dil ve edebiyat alanında akademik çalışma yürütür.

5- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme

PÇ1-  Türk dili ve edebiyatının tarihi gelişim sürecini analitik bir yaklaşımla değerlendirir.
PÇ8- Dil ve edebiyat alanında akademik çalışma yürütür.

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik

6- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme

PÇ10- Toplumsal ve kültürel ve etik değerleri gözeterek alanıyla ilgili verileri toplar ve yorumlar.

7- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme

PÇ1-  Türk dili ve edebiyatının tarihi gelişim sürecini analitik bir yaklaşımla değerlendirir.
PÇ6-  Dil ve edebiyat alanıyla ilgili iş kolları hakkında bilgi sahibi olur; eğitim sektörü dışında kalan alanlarda çalışabilecek bir donanıma sahip olur.

8- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme

PÇ7- Dil ve edebiyat ile ilgili metinleri disiplinlerarası bir yaklaşımla tanımlar ve yorumlar.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

9- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme

PÇ9- Uluslararası proje ve organizasyonlara katılacak donanıma sahip olur.

10- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme

PÇ9- Uluslararası proje ve organizasyonlara katılacak donanıma sahip olur.
PÇ10- Toplumsal ve kültürel ve etik değerleri gözeterek alanıyla ilgili verileri toplar ve yorumlar.

11- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme

PÇ9- Uluslararası proje ve organizasyonlara katılacak donanıma sahip olur.

Öğrenme Yetkinliği

12- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme

PÇ1- Türk dili ve edebiyatının tarihi gelişim sürecini analitik bir yaklaşımla değerlendirir.
PÇ2- Dil ve edebiyat tarihi, kuramları ve eleştiri yöntemleri üzerine lisans düzeyinde edindiği bilgileri derinleştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

13- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme

PÇ6- Dil ve edebiyat alanıyla ilgili iş kolları hakkında bilgi sahibi olur; eğitim sektörü dışında kalan alanlarda çalışabilecek bir donanıma sahip olur.
PÇ10- Toplumsal ve kültürel ve etik değerleri gözeterek alanıyla ilgili verileri toplar ve yorumlar.

14- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme

PÇ9- Uluslararası proje ve organizasyonlara katılacak donanıma sahip olur.

15- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme

PÇ5-  Bir yabancı dili kullanarak uzmanlık alanı ile ilgili literatürü izler, bilgilerini günceller.

16- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme

PÇ4- Lisans düzeyinde edindiği bilgilere dayanarak kaynakları ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.