v
EDEBİYAT FAKÜLTESİ - PSİKOLOJİ
TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi

TYYÇ Yeterlilik Eşleştirme - Lisans

Grup

Temel Alan Yeterlilikleri

Program Çıktıları

BİLGİ

Kuramsal / Olgusal

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma

PÇ1 - Psikolojinin temel kavram ve terimlerini tanımlayabilir.

BECERİLER

Bilişsel / Uygulamalı

2- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme

PÇ11  - Psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından temel düzey görüşme becerilerine sahip olur.

3- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme

PÇ7 - Psikolojinin temel yaklaşım ve bakış açısının diğer disiplinlere ve disiplinler arası bakış açılarına olan katkılarını tanımlayabilir.

PÇ6 - Psikoloji ile diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini, temel değişkenlerini karşılaştırabilir.

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik

4- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme

PÇ10 - Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini bilir; değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının farkında olur. Alanda sık kullanılan ölçüm araçlarına ilişkin temel düzey bilgilere sahip olur.

5- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

PÇ12 - Psikoloji uygulamalarında, yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim, özürlülük ve sosyoekonomik statüler gibi farklılıkların bir önyargı nedeni olmaması gerektiği anlayışını kazanır.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

6- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme

PÇ10 - Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini bilir; değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının farkında olur. Alanda sık kullanılan ölçüm araçlarına ilişkin temel düzey bilgilere sahip olur.

7- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için   bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme

PÇ9 - Uzmanlık eğitimi sürecine temel oluşturacak, ilgi alanına yönelik uygulama alanlarıyla tanışır, lisans düzeyine uygun olabilecek bazı temel uygulama becerilerine sahip olmalıdır.

8- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

PÇ3 - Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığını ve hangi yöntemlerle incelediğini bilmeli; bir disiplin olarak doğasını kavrayabilir.

Öğrenme Yetkinliği

9- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

PÇ6 - Psikoloji ile diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini, temel değişkenlerini karşılaştırabilir.

10- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme

PÇ2 - Psikoloji ile ilgili, temel kavram, kuram bilgisine ve farklı yaklaşım ve bakış açılarına sahip olma yetkinliği kazanır.

11- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme

PÇ10 - Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini bilir; değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının farkında olur. Alanda sık kullanılan ölçüm araçlarına ilişkin temel düzey bilgilere sahip olur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

12- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme

PÇ5 - Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını bilir, karşılaştırma yapabilir, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilir.

13- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme

PÇ4 - Genel psikoloji tarihini bilir; psikolojinin kullandığı yöntemlerin gelişimi, psikoloji disiplininin kendi içindeki kuramsal çelişkilerini, psikoloji ile ilgili diğer alanları tanır, psikolojinin konuları ve diğer bilimsel alanlarla olan bağlantılarını kurabilir.

14- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme

PÇ8 - Türkiye’de psikoloji alanındaki gelişmeler, araştırmalar, sorunlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi birikimine ve duyarlılığa sahip olabilir.

15- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme

PÇ2 - Psikoloji ile ilgili, temel kavram, kuram bilgisine ve farklı yaklaşım ve bakış açılarına sahip olma yetkinliği kazanır.

16- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme

PÇ2 - Psikoloji ile ilgili, temel kavram, kuram bilgisine ve farklı yaklaşım ve bakış açılarına sahip olma yetkinliği kazanır.