v
EDEBİYAT FAKÜLTESİ - PSİKOLOJİ
TYYÇ

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Yeterlilik Çerçevesi
6. Düzey (LİSANS Eğitimi)

TYYÇ
DÜZEYİ


BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal


BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

6
LİSANS
_____ 
EQF-LLL:
6. Düzey
_____ 
QF-EHEA:
1. Düzey

1. Psikoloji ve etkileşimde olduğu disiplinlerin temel kavram ve kuramlarına hâkim olduğunu gösterir.

2. Psikoloji alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgilere, uygulamalı araç ve gereçlere, araştırmalarda uygulanan  yöntem ve tekniklerine ve gerekli  kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 

 

 

1. Psikoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2. Edindiği bilgileri eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.                                          

3.Edindiği bilgileri yorumlayacak düzeyde karşılaştırmalı, analitik ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir.          4. Niteliksel ve niceliksel veri toplama ve analiz yöntemlerinde yetkin olduğunu gösterir.                          5. Program sürecinde ekip veya bağımsız araştırma projeleri, staj, ödev gibi yöntemlerle sorumluluk alma ve ekip çalışması bilinç ve becerilerini geliştirir.

 

1. Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.

2. Yaşam boyu öğrenmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir.

3.Alanda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bağımsız olarak tek başına veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.                                             4.Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.                             5.Psikoloji alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.

 

1- Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla psikoloji alanında edindiği bilgileri ve kendi eksikliklerini değerlendirebilir,

1- Akademik ortamlarda Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanabilir.

2- Uluslararası literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce okuma bilgi ve becerisine sahip olduğunu gösterebilir.

3- Kamuda, özel sektörde istihdam edilebilecek ya da akademik kariyere devam edebilecek deneyim ve sosyal niteliklere sahip olduğunu gösterir.

4- Kendi yetiştiği topluma ve diğer topluluklara karşı empati ve saygı geliştirmiş olduğunu gösterebilir.

5- Sosyal Bilimlerde geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir.

 

1- Uluslararası akademisyenler ve öğrencilerle akademik bilgi alışverişi içerisinde alanıyla ilgili konularda görüş belirtebilir ve olayları yorumlayabilir.

2- Toplumsal, bireysel ve akademik etik kurallarına riayet eder.

3- Sosyal sorumluluk kavramının boyutlarını bilir, bu çerçevede üzerine düşen vatandaşlık görevlerini anladığını gösterebilir.

4. Psikoloji alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.                                              

5-Psikoloji alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 

6-Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.