v
EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TYYÇ - Program Çıktıları İlişkisi
 

TYYÇ Yeterlilik Eşleştirme - Lisans

Grup

Temel Alan Yeterlilikleri

Program Çıktıları

BİLGİ

Kuramsal / Olgusal

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma

PÇ1- Türk edebiyatının tarihi gelişim sürecini metinler üzerinden izler.
PÇ3- Edebiyatın toplumsal değişimleri şekillendirici özelliği hakkında bilgi sahibi olur.

BECERİLER

Bilişsel / Uygulamalı

2- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme

PÇ2- Farklı dönemlere ait metinlerdeki üslup özelliklerini tanımlar.
PÇ4- Edebî türler arasındaki farkları, benzerlikleri ve ortaklıkları tanımlar.

3- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme

PÇ5- Edebiyat kuramları ve eleştiri yöntemleri üzerine bilgi edinip metin çözümlemeleri yapabilme becerisi kazanır.
PÇ9 -Türkçenin grameri ile ilgili verileri dil kuramları ışığında yorumlayıp değerlendirir.

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik

4- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme

PÇ7 - Türk dili ve edebiyatıyla ilgili kabul görmüş bilimsel çalışmalarda kullanılan temel kavramları öğrenir, temel meseleleri tanımlar.

5- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

PÇ6- Edebiyatı bir sanat olarak anlama, anlatma ve edebî metin üretme becerileri kazanır.
PÇ14 - Tarihi ve kültürel değerlere dair farkındalık ve duyarlılık sahibi olur.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

6- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme

PÇ8 - Dil ve edebiyat kuramları ışığında yeni araştırma konularının nasıl teşhis edildiğini tanımlar.

7- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için   bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme

PÇ13- Türk dili ve edebiyatı araştırma veya projelerinde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir; bu araştırma ve projeleri yönetebilir.

8- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

PÇ13- Türk dili ve edebiyatı araştırma veya projelerinde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir; bu araştırma ve projeleri yönetebilir.

Öğrenme Yetkinliği

9- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

PÇ5- Edebiyat kuramları ve eleştiri yöntemleri üzerine bilgi edinip metin çözümlemeleri yapabilme becerisi kazanır.

10- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme

PÇ13- Türk dili ve edebiyatı araştırma veya projelerinde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir; bu araştırma ve projeleri yönetebilir.

11- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme

PÇ14 - Tarihi ve kültürel değerlere dair farkındalık ve duyarlılık sahibi olur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

12- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme

PÇ10- Türkçeyi uluslararası alanda tanıtabilir, öğretebilir; dille ilgili tartışmalara katılabilir.

13- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme

PÇ6- Edebiyatı bir sanat olarak anlama, anlatma ve edebî metin üretme becerileri kazanır.

14- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme

PÇ13- Türk dili ve edebiyatı araştırma veya projelerinde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir; bu araştırma ve projeleri yönetebilir.

15- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme

PÇ11 - Bir yabancı dili kullanarak dil ve edebiyat alanlarındaki bilgileri izler, meslektaşları ile tartışabilir.

16- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme

PÇ12- Dil ve edebiyat alanıyla ilgili iş kolları hakkında bilgi sahibi olur; eğitim sektörü dışında kalan alanlarda çalışabilecek bir donanıma sahip olur.