v
EDEBİYAT FAKÜLTESİ - PSİKOLOJİ
Sira No 
Aciklama 
1Psikolojinin temel kavram ve terimlerini tanımlayabilir.
2Psikoloji ile ilgili, temel kavram, kuram bilgisine ve farklı yaklaşım ve bakış açılarına sahip olma yetkinliği kazanır.
3Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığını ve hangi yöntemlerle incelediğini bilmeli; bir disiplin olarak doğasını kavrayabilir.
4Genel psikoloji tarihini bilir; psikolojinin kullandığı yöntemlerin gelişimi, psikoloji disiplininin kendi içindeki kuramsal çelişkilerini, psikoloji ile ilgili diğer alanları tanır, psikolojinin konuları ve diğer bilimsel alanlarla olan bağlantılarını kurabilir.
5Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını bilir, karşılaştırma yapabilir, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilir.
6Psikoloji ile diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini, temel değişkenlerini karşılaştırabilir.
7Psikolojinin temel yaklaşım ve bakış açısının diğer disiplinlere ve disiplinler arası bakış açılarına olan katkılarını tanımlayabilir.
8Türkiye’de psikoloji alanındaki gelişmeler, araştırmalar, sorunlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi birikimine ve duyarlılığa sahip olabilir.
9Uzmanlık eğitimi sürecine temel oluşturacak, ilgi alanına yönelik uygulama alanlarıyla tanışır, lisans düzeyine uygun olabilecek bazı temel uygulama becerilerine sahip olmalıdır.
10Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini bilir; değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının farkında olur. Alanda sık kullanılan ölçüm araçlarına ilişkin temel düzey bilgilere sahip olur.
11Psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından temel düzey görüşme becerilerine sahip olur.
12Psikoloji uygulamalarında, yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim, özürlülük ve sosyoekonomik statüler gibi farklılıkların bir önyargı nedeni olmaması gerektiği anlayışını kazanır.