v
EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Sira No 
Aciklama 
1Türk edebiyatının tarihi gelişim sürecini metinler üzerinden izler.
2Farklı dönemlere ait metinlerdeki üslup özelliklerini tanımlar.
3Edebiyatın toplumsal değişimleri şekillendirici özelliği hakkında bilgi sahibi olur.
4Edebî türler arasındaki farkları, benzerlikleri ve ortaklıkları tanımlar.
5Edebiyat kuramları ve eleştiri yöntemleri üzerine bilgi edinip metin çözümlemeleri yapabilme becerisi kazanır.
6Edebiyatı bir sanat olarak anlama, anlatma ve edebî metin üretme becerileri kazanır.
7Türk dili ve edebiyatıyla ilgili kabul görmüş bilimsel çalışmalarda kullanılan temel kavramları öğrenir, temel meseleleri tanımlar.
8Dil ve edebiyat kuramları ışığında yeni araştırma konularının nasıl teşhis edildiğini tanımlar.
9Türkçenin grameri ile ilgili verileri dil kuramları ışığında yorumlayıp değerlendirebilir.
10Türkçeyi uluslararası alanda tanıtabilir, öğretebilir; dille ilgili tartışmalara katılabilir.
11Bir yabancı dili kullanarak dil ve edebiyat alanlarındaki bilgileri izler, meslektaşları ile tartışabilir.
12Dil ve edebiyat alanıyla ilgili iş kolları hakkında bilgi sahibi olur; eğitim sektörü dışında kalan alanlarda çalışabilecek bir donanıma sahip olur.
13Türk dili ve edebiyatı araştırma veya projelerinde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir; bu araştırma ve projeleri yönetebilir.
14Tarihi ve kültürel değerlere dair farkındalık ve duyarlılık sahibi olur.